Za čím stojíme

Socialistická alternativa 2009 – stalinismus je mrtev, kapitalismus se hroutí

Dvacet let po pádu stalinismu se zhroutily všechny iluze o prosperitě a efektivním fungování společnosti v kapitalismu. Události posledního roku ukázaly s rychlostí, kterou uměl předpovědět málokdo, že systém založený na zisku několika jednotlivců – velkých vlastníků, významných manažerů a jejich politiků – nemá perspektivu. Nelze ho obhájit. Zatímco nás chlácholí, že krize brzy pomine, ani ti největší optimisté z jejich řad nemluví o méně než deseti letech. Zatímco nás chlácholí, nalévají miliardy do bank, odpouštějí daně vlastníkům, dotují “zlaté padáky” v podobě vysokých odstupných pro ty, kteří krizi způsobili. Tak, jak je to v kapitalismu normální, po letech svých orgií nám elity předkládají všechny účty: masové propouštění, stagnaci nebo snižování platů, prudké zhoršování životních a pracovních podmínek, zbavení celé nastupující generace jakékoliv životní perspektivy. Do podstaty kapitalistického systému, kterému stále častěji mnozí přezdívají „globální kasino“, se nikdo z elit ani na okamžik nepokusil zasáhnout.

Nejsou to jenom skláři, zaměstnanci porcelánek, textilek, automobilového průmyslu a dalších oborů, kteří ze dne na den přicházejí o všechno, ale téměř každý si klade otázku: co bude za měsíc, za půl roku, za rok. Když si většina z nás nežila nikdy “nad poměry” a nepracujeme nebo nestudujeme hůř než dosud, proč máme – jako pracující třída – nést náklady krize. Nechceme. A nemusíme!

Pracující třída, navíc spolu se středními vrstvami, jejichž postavení se zhoršuje ještě rychleji, je hlavní a nejpočetnější částí společnosti. Je to ta část společnosti, bez níž nefunguje vůbec nic. Vládnoucí menšina vlastnické třídy – kapitalistů – má a kontroluje naprostou většinu společenského bohatství, stát a všechnyjeho nástroje: armádu, policii, soudy, zákony, vyhlášky, nařízení… Má celou škálu politických stran, pomocí kterých ovládá politický život.

Socialistická alternativa bojuje za zásadní změnu společnosti, vytrvale od svého vzniku v roce 1990, kdy se začala skupina kolem časopisu Budoucnost vydělovat z hnutí Levá alternativa s kořeny v předlistopadové radikálně levicové opozici proti stalinistickému režimu. Podle nás pouze kontrola pracujících nad svými osudy jediná zaručuje jejich důstojný život. Bojujeme za společnost bez mrhání a korupce minulého, stalinistického režimu i proti nespravedlnosti a bídě současnosti. Usilujeme o společnost založenou na společenském vlastnictví, dělnické demokracii, demokratickém plánu výroby, spolupráci a rovnosti. Té, nikoliv minulému režimu výsad a privilegií, říkáme socialismus.

Aby toho bylo možné dosáhnout, považujeme za bezprostřední úkoly obnovit dělnické hnutí nezávislé na kapitalistických stranách, tedy obnovit demokratické a bojovné odborové organizace a organizace mladých lidí. V politické rovině pak usilujeme o vznik stejně svébytného radikálně levicového politického hnutí, jehož se cítíme být revolučním socialistickým prvkem. V neposlední řadě nevynecháme jedinou možnou příležitost pro společný postup s příbuznými silami v Evropě a na celém světě. Proto jsme členskou sekcí Výboru pro dělnickou internacionálu, s organizacemi a členy ve více než 40 zemích všech obydlených kontinentů.

Za co bojuje Socialistická alternativa:
Žádné propouštění a škrty ve veřejných výdajích – žádné koalice se stranami elit – pryč s rasismem a fašismem – novou alternativu pracujících a mládeže!

Sociální spravedlnost!

Zisk soukromých společností, místních či nadnárodních, je naší nezaplacenou prací, proto důstojné mzdy zaměstnanců, financování veřejných služeb a sociálního systému musí platit především velcí zaměstnavatelé (progresivní zdanění a zvýšení podílu zaměstnavatelů na sociálním a zdravotním pojištění jsou tedy minimálními požadavky)

* Zvýšení minimální mzdy, důchody a stipendia na 2/3 průměrných mezd, tj. přibližně 15.000 Kč měsíčně, jejich růst s inflací. Slušně zaplacená práce pro všechny vyloučí potřebu podpor v nezaměstnanosti a sociálních dávek, ty přesto nesmí být nástrojem úřední šikany vůči sociálně slabým a jejich výše musí umožnit slušný život, ne bídné živoření.

* Okamžité dorovnání mezd ve veřejném sektoru o inflaci za poslední 3 roky a 20% navýšení tarifních mezd, žádné propouštění a úspory na úkor služeb (např. optimalizace škol), žádnou privatizaci a oddělování pomocných služeb z veřejného sektoru (tzv. outsourcing)

* Žádnou důchodovou reformu, jejímž průhledným cílem je jen uvolnění obrovské sumy peněz pro soukromou spekulaci pojišťoven a bank, zachování průběžného financování důchodů a opětovné snížení základní věkové hranice pro odchod do důchodu na 60 let.

* Bydlení pro všechny! Za státní program výstavby 60 tisíc obecních nájemních bytů ročně a obnovy fondu bydlení. Ne! privatizaci bytů a domů, ne zvyšování nájemného a cen služeb spojených s bydlením. Všechny peníze z nájemného se musí vrátit do bydlení: na údržbu, modernizaci a novou výstavbu na neziskových principech pod přímou kontrolou obyvatel.

* Bezplatné zdravotnictví. Žádné posilování tržních principů ve zdravotnictví – ani privatizaci, ani zavírání nemocnic, jednotlivých oddělení a služeb. Zdravotníky a pacienty demokraticky kontrolovaný centrální systém financování zdravotní péče, státní monopol na výrobu, dovoz a distribuci léků a lékařských přístrojů! Žádné zvyšování spoluúčasti pacientů!

* Bezplatné školství – žádné školné na všech typech škol; nejméně minimální mzdu učňům a studentům za produktivní práci na praxích; žádné zavírání škol; moderní a dobře vybavené učebny; důstojné platy učitelek, učitelů a dalšího školního personálu.

Solidaritu – bojovné a demokratické odbory – nezávislou politickou organizaci pracujících!

* Obnovu bojovných odborových organizací pod kontrolou pracujících a za vytvoření politické organizace pracujících a mládeže:

– jejich funkcionáři musí být pravidelně demokraticky volení, odvolatelní, nesmí pobírat víc, než je průměrný příjem těch, které zastupují, plus nezbytné a prokazatelné režijní výdaje.

– musí usilovat o zavedení 35-hodinové týdenní pracovní doby bez snížení mezd a zhoršení pracovních podmínek, které přinese více pracovních míst a snížení pracovní zátěže

– musí bojovat za zvýšení ochrany zaměstnanců v zákoníku práce včetně agenturních a zahraničních dělníků

– bojem proti rasismu, nacionalismu, diskriminaci žen, mládeže a všech menšin musí bránit všem pokusům rozdělit hnutí, pryč s rasismem a fašismem z ulic, ze škol a pracovišť.

K prosazení takových požadavků potřebujeme demokratickou a bojovnou opozici v odborech, která naruší dosavadní styl vyjednávání a připomínkování a nebude se bát běžných nástrojů obrany pracujících jako jsou demonstrace, stávky a okupační stávky.

* Prosazujeme novou politickou alternativu pracujících a mládeže, vnitřně demokratickou a nezávislou na kapitálu a jeho politických stranách, opřenou o sociální, ekologická a jiná protestní hnutí, o odborové aktivisty a nespokojenou mládež.

Demokratická práva!

* Žádné policejní, úřední a školní represe a šikanování projevů nezávislých postojů, nezávislé kultury a odlišného, nenásilného životního stylu

* Volební právo od 15 let a pro všechny s trvalým a přechodným pobytem (přistěhovalce, zahraniční zaměstnance a studenty, atd.)

* Právo na referenda, pokud o ně požádá nejméně 1 % obyvatelstva, výsledek musí být závazný při jakékoliv účasti (jako volby)

* Právo všech na spolurozhodování o věcech, které se jich týkají – přímo volené rady nájemníků, studentů, zaměstnanců atd. s rozhodovací pravomocí.

Proti diktatuře trhu!

* Záchranu pracovních míst, mezd a životních podmínek namísto záchrany kapitálu. Nejsou-li vlastníci schopni nebo ochotni udržet podniky – jejich zestátnění pod kontrolou zaměstnanců s případnou změnou výroby.

* Zákaz podnikání nekontrolovatelným firmám se sídly v tzv. daňových rájích a vlastnění kont v zemích, které neumožňují exekuci finančních prostředků v bankách.

* Zdanění nejbohatších – jsme pro tzv. „milionářskou daň“ a progresivní zdanění (vyšší příjmy – vyšší daně).

* Usilujeme o společnost, která bude uspokojovat potřeby většiny a ne přinášet výhradně zisk vlastníkům a akcionářům. Převedení 100 největších podniků a bank do veřejného vlastnictví pod kontrolou pracujících. Kompenzace vlastníkům pouze na základě prokázané sociální potřebnosti.

Ne! NATO a EU! Mezinárodní socialismus ANO!

* Pryč s dobyvačnými imperialistickými válkami a okupacemi! Zmrazit výdaje na zbrojení; okamžité vystoupení ČR z NATO a zrušení paktu, okamžité stažení všech vojenských a policejních jednotek ze zahraničních vojenských akcí, vyjma čistě humanitárních složek sloužících místnímu strádajícímu obyvatelstvu (např. nemocnice).

* Ne! Lisabonské smlouvě. Ne! Evropě kapitálu – spojení s levicovou, odborovou a sociální opozicí na západě a východě za srovnání životní úrovně a podmínek v celé Evropě, společný postup proti diktatuře nadnárodních koncernů a jejich politice zneužívání levné pracovní síly.

* Jsme za dělnickou samosprávu a demokracii tak, aby politická a hospodářská moc byla v rukou většiny, jsme za demokratický plán výroby, který zamezí jak chaosu trhu, tak plýtvání zbyrokratizovaného centrálního plánování před rokem 1989.

* V době čím dál víc propojeného světa se proti škrtům a zavírání továren pracující nemohou bránit sami v jedné zemi. Proto politické organizace pracujících, stejně jako odbory musí spolupracovat se všemi podobnými organizacemi ve světě.

* Za svobodnou a dobrovolnou federaci dělnických demokracií v Evropě a na celém světě. Za mezinárodní socialismus!